20/11 SẮP TỚI GẦN RỒI CÁC BÁC ƠI!!!!!!!!

news-image

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 các bác đã chuẩn bị được quà gì để đi biếu, tặng thầy cô của con em mình chưa??????

Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜𝑖 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ “𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̂” đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑙𝑜 𝑑𝑎̣𝑦 𝑏𝑎̉𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑒́. 🍀 𝑉𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ☺𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉, 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔. ✅ 𝐷𝑢̀ 𝑖́𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ‘’𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦’’ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 😍😍😍 ❓𝐶𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 ❓𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̂ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔❓❓ ♨✴✅𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 20/11 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 đ𝑎̂̀𝑦 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑞𝑢𝑦́!

Chia sẻ
Chat